Morsø kommunes tilsyn

Rapporter og tilbagemeldinger

Pædagogisk tilsynsmøde 2017 – private institutioner med småbørnsgruppe og integrerede puljeordninger.

 

Det pædagogiske tilsyn har et dobbelt formål. Der er tale om både en pædagogisk udviklingsopgave og en kontrolopgave, hvor dialog og kommunikation er centrale temaer.

I det pædagogiske tilsyn skal udvikling og kontrol ikke ses som hinandens modsætninger - tværtimod. Det pædagogiske tilsyn er kontrol gennem dialog og åben kommunikation som involverer både leder, ansatte og forældrebestyrelsen, og hvor vidensdeling vil være en grundpille. Dette giver mulighed for, at man nu mere systematisk kan analysere kvaliteten af det pædagogiske arbejde i institutionen samt mulighed for at understøtte og implementere de tanker og ideer som bl.a. arbejdet med læreplaner, børnemiljø, sprogvurderinger, bestyrelsesarbejde m.m. afføder.

  

Tilsynsmaterialet tager afsæt i de lovmæssige forpligtigelser beskrevet i dagtilbudsloven, indgåede aftaler med Morsø kommune og er bygget op over 5 temaer: data om institutionen, pædagogisk praksis, personale, forældre/bestyrelse og ledelse

Opgavefordeling i forbindelse med tilsynsmødet

 

Tilsynsmødet

Tilsynsmødet afholdes i institutionen.

Tidsrammen er 1,5 – 2 timer

Den pædagogiske konsulent er ordstyrer og tager notater under mødet som hjælp til den endelige rapportskrivning.

 

Før tilsynsmødet

Det tilsendte tilsynsmateriale drøftes og udfyldes på et personalemøde og bestyrelsesmøde.

Senest 1 uge før tilsynsmødet sendes det udfyldte materialet retur til konsulenten.

 

Deltagere i tilsynsmødet

Institutionsleder, medarbejderrepræsentant, bestyrelsesformand og pædagogisk konsulent.

 

Bestyrelsens rolle

Bestyrelsesformanden har ved tilsynsmødet en vigtig rolle både som repræsentant for forældrene og som bruger og samarbejdspartner i forhold til institutionens ansatte for dermed at bidrage til at udvide både de ansattes og konsulentens perspektiv.

 

Efter tilsynsmødet

Senest 2 uger efter tilsynsmødet udarbejder og sender den pædagogiske konsulent en skriftlig rapport indeholdende eventuelle anbefalinger (kan-opgaver) og henstillinger (skal-opgaver).

Institutionen er velkommen til at kontakte konsulenten, hvis der er noget i rapporten, de ikke forstår, har brug for at få uddybet eller har brug for råd/hjælp til at komme videre med.

 

Anbefalinger

Anbefalinger er en hjælp til institutionens videre refleksion og arbejde i forbindelse med en konkret problemstilling.

 

Henstillinger

Henstillinger gives i de tilfælde, hvor institutionens praksis ikke er indenfor de rammer og bestemmelser, der er fastsat i lovgivning og indgåede aftaler med Morsø kommune.

 

Evt. henstillinger skal snarest udbedres og der gives en tilbagemelding til pædagogisk konsulent hvordan og hvornår der tages hånd omkring dette.

 

Dagtilbudsloven § 5 siger….

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3 efterleves.

Stk 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

 

 

Retssikkerhedsloven § 16 siger…

Reglerne i retssikkerhedsloven § 16 fastsætter, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15 Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

 

 

Rapport 2017

 

 

Sydvestmors børnehave og vuggestue – opsamling på dialogmødet

 vedr. faglige kvalitetsoplysninger d. 16. marts 2017

  

Mødedeltagere: daglig leder Bente Vad, børnehavepædagog Charlotte Theilgaard, vuggestuepædagog Anne Øland, bestyrelsesformand Henrik Markussen, bestyrelsesmedlem Trine Toft og pædagogisk konsulent Helle S. Christensen

 

Opfølgning fra sidste dialogmøde

 

 • Alle medarbejdere været på førstehjælpskursus indenfor de seneste 2 år.

 • Brandkursus afholdes for alle medarbejdere i løbet af år 2017 

 • Beredskabsplan for nylig gennemgået af brandinspektør

 • Ansvarsområder for hhv. bestyrelse og daglig leder italesat og beskrevet. Forretningsordenen opdateres en gang årligt.

 • Pædagogisk læreplan udarbejdet

 • Børnemiljøvurdering udarbejdet for børnehave. Evt. tiltag er ikke besluttet. Børnemiljøvurdering med refleksionsskema for vuggestuen er ikke udarbejdet.

  

Politikker / info materiale

 

 • Drøftede retningslinjer og brug af facebook. Fælles facebookgruppe, hvor kun personalet lægger billeder ind. Hver børnegruppe har en lukket facebookgruppe.

 • Tavlen bruges til informationer, der er vigtige at få videregivet.

 • Er p.t. i en undersøgelsesfase omkring, hvordan al information kan samles et sted.

    

Evalueringspraksis

 

 • Anvender primært SMTTE som didaktisk model til at planlægge og evaluere pædagogisk praksis. Foregår som oftest på stuemøderne. Evalueringen bliver ofte mundtlig. Evalueringen kunne kvalificeres ved at gøre den skriftligt på særligt udvalgte emner indenfor læreplanstemaerne.

    

Pædagogisk læreplan

 

 • Arbejder med de enkelte læreplantemaer for 2 måneder af gangen. Er med til at sikre at man kommer omkring alle temaer.

 • Der opleves en bevidsthed om læreplanstemaerne i det daglige arbejde og de tænkes ind i aktiviteterne, lege, ture

 • Ift. at bryde negativ social arv er en af mulighederne i læreplansarbejdet at det er mål(ene) for børnegruppen/det enkelte barn, der er der rammesættende for leg/aktivitet/tur og ikke omvendt.

 • Ofte laver de enkelte grupper egne mål indenfor temaerne fremfor at arbejde ud fra de fælles besluttede i læreplanen. Hvordan kunne de fælles mål synliggøres endnu mere på stuerne? Evt. plakat med de besluttede mål for hvert af temaerne?

 • I forhold til at styrke samarbejdet på tværs af grupperne kunne en drøftelse af læreplansmålene på et fælles personalemøde også være en mulighed med henblik på at tykne den røde tråd og vidensdele med hinanden.

 

Dokumentation.

 

 • En drøftelse af hvad dokumentation bidrager til set fra hhv. barnets, forældres og personalets perspektiv. Her blev bl.a. nævnt synliggørelse af det pædagogiske arbejde, inviterer til dialog, værdsættelse af barnet samt styrker dets selvværd og selvtillid. For personalet bidrager dokumentationen til motivation, inspiration, udvikle og forandre praksis samt eksperimentere med forskellige tiltag.

  

Indsatsområde

 

 • Fokus på at styrke samarbejdet på tværs af grupperne.

 • Der har været afholdt en pædagogisk dag med fokus på: Trivsel - ”Det gode humør”. Dagen har skabt positive ringe i vandet bl.a. i form af ros/anerkendelse af hinanden, centrale værdier i personalesamarbejdet, ligeværdighed, alle er en vigtig brik og bidrager til at tingene går op i en højere enhed m.m.

  

Inklusion

 

 • Tiltag i forhold til at arbejde med inkluderende fællesskaber:

 

 • De voksne laver legegrupper med henblik på at børnene får øje på hinanden, og andre end dem de oftest leger med. Nogen gange er børnene med til at bestemme, hvem der er i legegrupperne eller spisegrupperne.

 • Talt med børnene om at det er ok at sige nej, hvordan man siger nej og hvordan man modtager et nej og kommer videre derfra. Vigtigt at de voksne støtter og guider børnene i disse processer.

 • Fokus på alle børns kompetencer. Fremhæve og italesætte deres ressourcer overfor hinanden.

 • Skærme de lege der er i gang, vise andre muligheder og hjælpe dem i gang der p.t. befinder sig lidt i periferien.

 • Lave mindre børnefællesskaber for at give ro og nærvær. Bedre rustet til at bevæge sig ud i et større fællesskab.

 • Generelt er de voksne gode til at have blik for det enkelte barn i fællesskabet og støtte de børn som i en periode kan være udfordret.

 • Positivt at drøfte ”det man står midt i” med en kollega eller leder og få sparring/bede om hjælp.

  

Overgange

 

 • Der er etableret gode rutiner og måder at styrke overgange fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

 • Overleveringsmøde: alle børn drøftes - husk forældresamtykke og/eller deltagelse.

 • Forslag om at udarbejde et fælles materiale med punkter, der er vigtige at få videreformidlet bl.a. barnets ressourcer, forældres oplevelse af barnet m.m.

 • Der kan hentes inspiration på www.mosaikken.org hvor der ligger et arbejdspapir med centrale emner til overleveringsmøder. Dette arbejdspapir anvendes ved overleveringsmøder til kommunale institutioner.

  

Børnemiljøvurdering

 

 • Der er udarbejdet børnemiljøvurdering i børnehaven og et refleksionsskema i vuggestuen.

 • På mødet blev aftalt, at der laves en ny bmv i børnehaven efter 1. april og Bente, daglig leder, udfylder et refleksionsskema for vuggestuen og sammenholder den med den allerede lavede.

 • Evt. tiltag på baggrund af resultatet sendes til pædagogisk konsulent senest d. 1. juni 2017

 • Opfølgning 5 måneder efter for at se om de valgte tiltag har den ønskede effekt. 

  

Sprog

 

 • Valgt en sprogansvarlig for hele huset, hvor der er afsat 4 timer ugentligt til sprogvurderinger og sprogarbejde.

 • God sparring med husets tilknyttede talepædagog.

 • Haft læsegrupper hvor der bl.a. blev arbejdet med dialogisk læsning.

 • P.t. arbejdes der ikke målrettet og systematisk med børns sprogudvikling. Der er fokus på børns sprog i det daglige arbejde og i spontant opståede situationer med en mindre gruppe.

 • Erfaringer fra ”fart på sproget”: en voksen mødes med ca. 5 børn 2 gange ugentlig á 30 min og sætter sprogaktiviteter i gang ud fra 4 læringsområder. Dette har givet et bedre billede af det enkelte barns sproglige udvikling, sprogmaterialet bruges fortsat i forskellige sammenhænge, lille gruppe giver ro og nærvær omkring et fælles 3.  

 

Forældresamarbejdet/ bestyrelse

 

 • Der opleves lydhørhed og et positivt samarbejde, hvor alle er indstillet på at finde individuelle løsninger til barnets/familiens bedste i det omfang, det kan lade sig gøre. 

 • Der afholdes regelmæssige forældresamtaler. Samtalerne forberedes med afsæt i ”Dialoghjulet”, som er et pædagogisk redskab, der giver en ensartet ramme for samtalerne.

 • Som forberedelse til det pædagogiske dialogmøde hvert andet år kunne bestyrelsen med fordel gøre et forarbejde og indhente den øvrige forælder gruppes oplevelser på centrale områder. Pædagogisk konsulnet vil fremadrettet præcisere dette  i det kommende materiale.

  

Hygiejne: ok

  

Sikkerhed:

 

 • Der er foretaget særlige foranstaltninger ift. sikkerheden.

 • Evt. kunne legepladsen tjekkes for glasskår m.m. her i forårs- sommerperioden inden børnene kommer ud.

  

Kvalitet

 

 • At alle børn bliver set, mødt og forstået.

 • At den voksne er ansvarlig for kvaliteten i relationen.

 • At den voksne må ændre tilgang, hvis noget ikke fungerer i samspillet/relationen.

 • At gøre dagens rutiner til små læringsrum

 • Sparring og refleksion – videofeedback med fokus på relationen

 • Afsæt i det enkelte barns behov

 • Tid til nærvær

 • Positiv stemning

 • Stabilt personale

  

Fokus i den kommende tid

 

 • Få skabt ro og alt der bliver gjort skal være med mest muligt udbytte for børnene med respekt for personalet og nærområdet.

 • Styrke overgange og blive et fælles hus

  

Dialogmødet gav anledning til flg. henstillinger og anbefalinger

 

 • Der henstilles til at børnemiljøvurdering færdiggøres for hhv. vuggestue og børnehave samt evt. handleplan med tiltag. Der er truffet aftale herom.

  

Anbefalinger

 

 • Det anbefales at den pædagogiske læreplan opdateres, hvor der laves mål i forhold til børnenes alder. En fælles drøftelse i personalegruppen, hvad det centrale er i hvert læreplanstema med henblik på at reducere antallet af mål.

 • Det anbefales at der arbejdes med husets evalueringskultur. At der findes en fælles vej, hvor der er en form for systematik i evalueringsarbejdet. Herunder hvad giver mening at evaluere mundtligt og hvad skal evalueres skriftligt, så der er dokumentation for at der arbejdes henimod målene, men også at evalueringen er med til at udvikle og forandre praksis.

 • Der anbefales en skærpet bevidsthed omkring arbejdet med læringsmål for børnegruppen/det enkelte barn - altså hvilke lege/aktiviteter er med til at styrke gruppens/det enkelte barns udvikling og læring, så vi nærmer os de mål, vi har besluttet.

 • Det anbefales at der udarbejdes et fælles arbejdspapir med faste punker med henblik på at kvalificere indholdet i overleveringsmøder

 • Det anbefales at der arbejdes systematisk og målrettet med alle børns sprogudvikling i udvalgte perioder hen over året. 

 

 

Dato og underskrift pædagogisk konsulent: d. 17. marts 2017 Helle S. Christensen

 

  

Dato og underskrift bestyrelsesformand: d. 17. marts 2017 Henrik Markussen

 

  

Dato og underskrift bestyrelsesmedlem: d. 17.marts 2017 Trine Toft

 

  

Dato og underskrift daglig leder: d. 17. marts Bente Vad

 

 

Dato og underskrift pædagog: d. 17. marts 2017 Anne Øland

 

 

Dato og underskrift pædagog: d. 17. marts Charlotte Teglgaard