Læreplaner

Plan for læring

 

 I den enkelte institutions læreplan skal der gøres rede for hvordan institutionen vil arbejde med at udvikle 6 kompetenceområder: 

 

 • Barnets alsidige personlige udvikling 
 • Barnet sociale kompetencer 
 • Barnets sproglige kompetencer 
 • Barnets udvikling af krop og bevægelse 
 • Barnets kendskab til natur og naturfænomener 
 • Barnets udvikling af kulturelle udtryksformer og kendskab til kulturelle værdier 

 

 Derudover vil vi gøre rede for hvordan Sydvestmors børnehave og vuggestue forholder sig til følgende: 

 

 • Inkludering af alle børn

 

  

Lærerplanen tager udgangspunkt i Lov om dagtilbud 1. juli 2010

 

 Fra side 5 – 24 handler det om at synliggøre institutionens forskellige lærerplanstemaer og fra 26–30 mere specifik på vuggestuens præmisser. Alle 30 sider beskriver vores daglige pædagogiske refleksioner over handlinger som skal kunne aflæses/ dokumenteres i den pædagogiske praksis.

 

 

 

 

Institutionen er beliggende i den sydlige del af øen Mors. 

 

 

1 Leder

 

1 Stedfortræder

 

9 pædagoger

 

3 pædagogisk assistent.

 

3 medhjælpere

 

1 køkkendame

 

 

 

Leg, læring og udvikling

 

Alle børn har ressourcer og kompetencer, vi som pædagogisk personale skal være med til at udvikle.

 

Vi tager udgangspunkt i, at alle børn lærer forskelligt. Nogle er f.eks. verbalt orienterede, andre lærer ved hjælp af billeder og andre skal helst røre ved tingene, og derfor er vi meget opmærksomme på at læringsprocesser og metoder, skal afspejle dette.  

 

Børn lærer igennem leg og relationer. Leg kan defineres på mange måder, men vi tænker på såvel den frie som den voksenstyrede leg, det vigtigste er at barnet trives og er i udvikling.

 

Med udgangspunkt i den anerkendende tilgang skal det pædagogiske personale:

 

-       Støtte, guide og udfordre – (gå foran, bagved og ved siden af)

 

-       Være tydelige i ord og handling

 

-       Være nærværende og forudsigelige / men gerne spontane i handling

 

-       Være den gode rollemodel

 

 

 

 

 

Børnemiljø

 

Som ny institution er vi i gang med at opbygge forskellige miljøer som skal henvende sig til børn.

 

Det vil vi gøre ved at:

 

-       Forsat arbejde med muligheden for at gå fra i små grupper

 

-       Gøre brug af de fysiske rammer

 

-       Gøre mere brug af uderummet

 

-       Vi vil afholde større og mindre samlinger hvor børnene får mulig for at udtrykke sig

 

Årgangsopdeling, men også tage udgangspunkt i hvor barnet udviklingsmæssigt er og derudfra arbejde på tværs af huset.

 

-       Inddrage især de største børn i beslutninger ang. hvordan vi bruger vores læringsmiljø

 

 

 

Forældresamarbejde:

 

Forældrene er de vigtigste i børnenes liv og hvis forældrene føler sig trygge ved at aflevere deres barn i Sydvest mors bh og vg, er det et rigtig godt udgangspunkt for trivsel, tryghed og udvikling for barnet. For at optimere det bedst muligt

 

Tilbyder vi bl.a.

 

 

 

3 mdrs. samtaler til nye børn, en generel snak om hvordan barn / forældre er faldet til.

 

 

 

En årlig forældresamtale om barnets trivsel og udvikling.  Denne samtale tager udgangspunkt i en handleplan, der bliver lavet på det enkelte barn

 

 

 

Et årligt forældremøde/ generalforsamling for alle forældre i institutionen. Forældremødet kan være planlagt meget forskelligt alt efter, hvad der optager forældregruppen/børnene/personalet.

 

Et årligt sommer arrangement for børn / forældre / personale. 

 

 

 

Når børnene starter i vuggestuen i Sydvestmors, bliver de tilknyttet en primærpædagog, som er opmærksom på barnets udvikling og trivsel, samt at skabe en tæt kontakt til det enkelte barn og barnets familie.

 

Når børnene overgår til børnehavegruppen tilknyttes de en ny primærpædagog.

 

Det er primærpædagogens opgave at lave handleplaner for det enkelte barn. Primærpædagogen giver ved forældresamtalerne en faglig vurdering om barnets trivsel og udvikling med udgangspunkt i handleplanerne, som er et arbejdsredskab for den enkelte primærpædagog. 

 

 

 

Vi tager samarbejdet med forældrene meget alvorligt og prioriterer den daglige kontakt højt. Vi finder tid og rum til at få overleveret de små oplevelser / observationer i dagligdagen til forældrene, så forældrene oplever at deres barn er blevet ”set og hørt”.

 

 

 

 

 

Generelt gør vi meget ud af kommunikationen med forældrene.

 

 

 

 

 

Der er ca. hver måned et nyhedsbrev samlet fra hele huset, hvor der bliver fortalt alt fra stort til småt. Dette nyhedsbrev ligger også på hjemmesiden www.Svmbv.dk

 

 

 

Forældrene er altid velkomne til at bede om en ekstra samtale, og personalet vil ligeledes indkalde til en ekstra samtale hvis der er nogle ting, der er vigtige at få talt om, for at sikre barnets trivsel og udvikling.

 

 

 

 

 

Forældrebestyrelsen er den øverste myndighed, da vi er en privat institution.

 

 

 

Forældrebestyrelsen i Sydvestmors beslutter principperne for de pædagogiske aktiviteter og brug af budgettet.

 

 

 

Der afholdes ca. 11 årlige bestyrelsesmøder hvor der på dagsordenen kan være:

 

 

 

      Budgettet

 

      Lærerplanen

 

      Den daglige praksis

 

      Fælles aktiviteter

 

      Sponsorater

 

      Generelt det der rører sig hos børn, forældre eller medarbejdere. 

 

 

 

 

 

Brobygning og overgange

 

 

 

Fra vuggestue og til børnehave, har vi besøg i bh med vg voksne og alene. Der er løbende skift. Der er dog størst skift 1.4. hvor vi skifter grupperum. Børn og voksne kender hinanden og det gør overgangen nemmere.

 

Brobygningen til skole foregår primært til vores Friskolen Sydvestmors. Har vi børn til andre skoler, vil vi lave en overlevering der også.

 

Vi har en aftale med Sydvestmors friskole, og er på besøg på skolen, samt SFO pædagogerne er på besøg hos os. Skolebørnene overgår dertil 1.4.2015

 

Har udfærdiget et dokument som skal danne grundlag for de informationer der overleveres, som underskrives af forældre til barnet.

 

 

 

 

 

Tema 1: Alsidig personlig udvikling

 

 

 

For at kunne udvikle sin personlighed forudsættes det, at barnet møder en anerkendende og medlevende omverden. Barnet skal udfordres og støttes i den personlige udvikling samtidig med, at barnet oplever sig værdsat for den, det er. Barnet har brug for genkendelighed i hverdagen og for børn med særlige behov, er dette ofte en nødvendighed for at kunne fungere og udvikle sig. 

 

 

 

1a) Mål:

 

Alle børn skal have ret til ens muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger 

 

 

 

Børnegruppe: 0-6 årige       

 

 

 

Læringsmål:

 

Alle børn skal have ret til ens muligheder for et godt liv, trods forskellige forudsætninger.

 

 

 

Tegn på læring:

 

 • Når barnet viser tegn på selvstændighed og selvhjulpent.
 • Når barnet udfolder sig gennem fri leg. - når barnet tør udtrykke sig i gruppen. - når barnet er aktiv deltagende i daglige gøremål
 • Når barnet udviser nysgerrighed, og selv er opsøgende i forhold til aktiviteter.

 

 

 

Metoder og aktiviteter:

 

Hvad gør vi i Børnehaven

 

 • Har delt stuerne i årgange, dermed har vi stor fokus på det enkelte barns alsidig udvikling. Det gør vi bl.a. ved at være nærværende og tydelige voksne, der giver børnene tryghed.
 • Vi hjælper og støtter børnene efter behov.
 • Ved at gå foran - bagved - ved siden af.
 • Børnene deles i mindre grupper ved forskellige aktiviteter.
 • Vi giver barnet plads til udfoldelse, gennem fri leg.
 • Vi giver barnet udfordringer i daglige gøremål.
 • Aktiviteter, der tilbydes er bl.a.:
  • Spil med forskellige sværhedsgrader.
  • Tegne - klippe og klister.
  • Sang og sanglege.
  • Borddækning - oprydning - give små beskeder videre og hjælpe hinanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvem gør:

 

 • De voksne i huset
 • Børn - børn
 • Barn/børn- voksen
 • Barnet alene

 

 

 

 

 

Dokumentation:

 

 • Handleplan for det enkelte barn.
 • Praksisfortælling

 

 

 

Opfølgning:

 

 • Inddrage forældre og samarbejdspartner, når det er relevant.
 • Tilpasse aktiviteter til den enkelte barn.

 

 

 

Årlig evaluering:

 

 

 

 

 

 

 

Mål:

 

Alle børn skal anerkendes som kærlige, nysgerrige og eksperimenterende

 

Læringsmål:

 

Alle børn skal anerkendes som kærlige, nysgerrige og eksperimenterende

 

 

 

Tegn på læring

 

      Når børnene selv vælger til og fra ved voksenstyrede aktiviteter

 

      Når børnene selv afprøver nye ting

 

      Når børnene af sig selv gør opmærksom på og udtrykker egne behov

 

      Når børnene er optaget af noget og selv sætter ord på

 

      Når børnene tager initiativ uden voksenstyring

 

 

 

Metoder og aktiviteter:

 

Hvem gør hvad:

 

 • Vi giver børnene mulighed for at lege uden afbrydelser og så vidt muligt uden voksenstyring
 • Vi er opmærksomme på det børnene er optaget af, og hjælper dem med at sætte ord på
 • At legen på stuen prioriteres højt
 • At børnene også har mulighed for at vælge til og fra voksenstyrede aktiviteter
 • At børnene støttes i at deltage også i nye og uprøvede ting
 • At vi deler børnene op i mindre grupper (primær - store/små - drenge/piger), så der er tid til fordybelse
 • Vi gør brug af legepladsen og ture ud af huset

 

 

 

Dokumentation:

 

      Iagttagelser

 

      Billeder

 

      Interne handleplaner

 

Vurdering:

 

Hvordan udvikler det enkelte barn sig, men også gruppen som helhed. Tager handleplanen udgangspunkt i lærerplanen?

 

 

 

Opfølgning:

 

 • Sikre at alle bliver inddraget i både fri leg og voksenstyret aktiviteter.
 • På stuemøder gennemgås børn.
 • Inddragelse af forældre ved bl.a. samtaler

 

 

 

 

 

Tema 2: Sociale kompetencer

 

Sociale kompetencer udvikler sig i fællesskaber og gennem relationer til andre – for eksempel i venskaber, i leg og i gruppesammenhænge. Sociale relationer er en forudsætning for barnets trivsel og udvikling.

 

Anerkendelse fra andre er en forudsætning for barnets eksistens som socialt individ. 

 

Barnet har brug for rammer, hvor det udvikler empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder. En forudsætning for, at barnet kan udvikle evner inden for disse områder er, at de omgås voksne, der har disse kompetencer og færdigheder. 

 

Mål: Alle børn skal have muligheder for at indgå i ligeværdige sociale fællesskaber  

 

Børnegruppe: 0-6 år

 

Læringsmål:

 

Alle børn skal sikres mulighed for at kunne indgå i en gruppe og blive en forpligtende del af fællesskabet. Det enkelte barn skal lære at mærke egne grænser og samtidig indgå i fælleskab med børn og voksne.

 

Tegn på læring:

 

 • Når barnet i gruppen kan og tør og har lyst til at bidrage med hvad de indeholder.
 • Når barnet siger fra mundtligt og kan formulere hvad dets grænser er.
 • Når barnet kan se andre end sig selv og evt. kan drage omsorg for en anden person.

 

Metoder og aktiviteter:

 

 

 

Hvad gør vi?

 

 • Vi har planlagte aktiviteter hvor man skal indgå som individ i en større gruppe.
 • Børnene har opgaver som eks. dække bord - da det handler om hele gruppen skal spise.
 • Man kan lege sammen forskellige steder i større og mindre grupper
 • De kan vælge sange.
 • Vi hjælper når der opstår konflikter og
  • Italesætter det skete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mål:

 

Vi vil skabe miljøer, hvor børn kan opbygge gode venskaber og udvikle sig både socialt og fagligt  

 

 

 

Børnegruppe: 3-6

 

Læringsmål:

 

Vi skal skabe miljøer hvor børn kan opbygge gode venskaber og udvikle sig socialt. Vi skal have fokus på det enkelte barn og gruppen sådan at mobning ikke opstår.

 

 

 

Tegn på læring:

 

 • At barnet ser sig selv som en der er med i lege og har venner
 • At barnet kan/vil udtrykke sig i gruppen.
 • At barnet har lyst til og får lov til at hjælpe

 

 

 

Metoder og aktiviteter

 

Hvad gør vi?  

 

 • Børnene hjælper hinanden i dagligdagen.
 • Vi hyggesnakker ved måltidet. Vi spørger ind til barnets liv derhjemme.
 • Har mange daglige snakke med forældrene sådan at barnet forstår at vi er en helhed i deres liv.
 • Vi har primærpædagoger på det enkelte barn for at sikre at alle får den opmærksomhed som kræves.
 • Vi sætter lege i gang.
 • Vi giver mulighed for at det enkelte barn bliver hørt.
 • Vi lærer børnene at gøre brug af voksne

 

 

 

Inklusion af alle børn

 

 • Vi opfodrer forældre til legeaftaler uden for den normale omgangskreds.
 • Vi bibeholder primærfunktionen.
 • Vi prioriterer det gode forældresamarbejde.
 • Vi anerkender forældrenes kompetencer.
 • Vi gør brug af sparring med samarbejdspartner.
 • Vi støtter og vejleder forældre og børn.
  • Planlægger og vejleder i aktiviteten ud fra børnegruppen og det enkelte barns behov. Sætter krav ud fra hvor barnet er.

 

 

 

Dokumentation

 

 • Foto
 • Iagttagelse
 • Interne handleplaner (udviklingsplaner)
 • Bruger analysecirklen/ social kompetence diagram ved behov.

 

 

 

 Mål:

 

Børn skal have medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati 

 

 

 

Tema: Sociale kompetencer og udsatte børn med særlig behov

 

Børnegruppe: 3-6 år

 

Læringsmål: Børnene skal inddrages og opmuntres til aktivt deltagelse i beslutningsprocesser.

 

Børnene skal have mulighed for at løse opgaver i fællesskab og kunne samarbejde. Barnet skal udvikle en samhørighed til det danske samfund og til at indgå i et forpligtende fællesskab

 

Metoder og aktiviteter

 

Hvad gør vi?

 

 • At det enkelte barn har en voksen som er opmærksom på dets særlige behov.
  • Ved samling at have fokus på at alle bliver hørt.
  • At beslutninger som kan være inddragende også er det. At børnene får nogle reelle valg muligheder.
  • At vi taler om hvor vi kommer fra - eks. hvor bor du - hvilken by - hvilket land osv.
  • At opgaver som kan skabe fællesskab - såsom fælles maling - fælles lege - vælges.
  • Opfordre børnene til at hjælpe hinanden
  • At vise at man er en del af et større fælleskab og derfor skal følge flertallet, men at man kan blive hørt.

 

 

 

Inklusion af alle børn

 

 • Give børnene tid og plads til at føle sig trygge.
 • Lytte til hinanden.
 • Ved at styrke fællesskabet samler man gruppen.
 • Sikre sig ved fælles information at det enkelte barn har forstået.
 • Aktiviteter som alle børn kan være en del af.
 • Arbejde med mindre grupper.

 

 

 

Dokumentation

 

 • Børnene kender deres for og efternavn, hvor de bor osv.
 • Vi hænger børnenes produkter op på stuen, eller de får det med hjem.
 • Iagttagelser
 • Billeder
 • Dagbog
 • Handleplaner

 

 

 

Årlig evaluering 

 

 • Vi skal have fokus på hvad hvert enkelt barn kan, men også på hvordan gruppen fungerer.

 

 

 

 

 

Tema 3: Sproglig udvikling

 

 

 

Barnets sprog bliver udviklet ved, at barnet bruger det. Sproget spiller en vigtig rolle i det moderne samfund. Det er derfor af afgørende betydning, at barnet i dagligdagen har rige muligheder for at bruge og udvikle sproget. Sproget er et vigtigt fundament for barnets læring, udvikling og sociale samvær. Barnet kan udtrykke sig gennem mange sprog: talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem disse sprog kan barnet dels udtrykke sine egne tanker og følelser, formulere sin underen og gennem sin egen forståelse af sproget, lære at forstå andre mennesker. 

 

Udvikling af barnets sprog foregår i den daglige kommunikation - barn til barn og barn til voksen. Det pædagogiske personale skal have viden om børns generelle sprogudvikling, samt kendskab til det specifikke barns aktuelle udvikling. 

 

 

 

 Mål:

 

Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog, ordforråd og begrebsforståelse gennem hverdagens aktiviteter 

 

 

 

Børnegruppe: 3-6 årige

 

 

 

Læringsmål:

 

Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog, ordforråd og begrebsforståelse gennem hverdagens aktiviteter.

 

 

 

Tegn på læring:

 

 • Lytter til højtlæsning og deltager aktiv når der bliver spurgt ind til historien.
 • At børnene kan lytte til hinanden og de voksne.
 • At barnet kan forstå en besked

 

 

 

Metoder og aktiviteter

 

Hvad gør vi?

 

 • At vi er opmærksom på når børnene fortæller.
  • Vi sætter ord på de aktiviteter vi laver med børnene.
  • Vi spørger ind til børnenes forståelse ved højtlæsning.
  • Vi gør brug af forskellige spil (rimspil- billedlotteri- vendespil)
  • Vi laver mundmotorik.
  • Vi synger.
  • Vi læser historier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion af alle børn

 

 • Vi opdeler efter alder og laver aktiviteter aldersvarende, dog tilrettet til den enkelte.
 • Vi laver aktiviteter i små grupper.
 • Giver barnet tid til at blive forstået.
 • Sparring med talepædagog
 • Samarbejde med forældre

 

 

 

Dokumentation

 

 • Vi bruger den digitale billederamme
 • Bruger narrativ kommunikation i børnegruppen.
 • Vi observer i børnegruppen
 • Tras- test  
 • Sprogscreening

 

 

 

 

 

 

 

 Mål:

 

Barnet skal udfordres til sproglig kreativitet, samt til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler  

 

 

 

Børnegruppe: 3-6 årige

 

 

 

Tegn på læring:

 

 • Når børnene kan sidde stille og lytte.
 • Når børnene kan rime og remse.
 • Når de kan udtrykke sig gennem musik.
 • Når de kan skrive-" læse "og se sit eget navn.
 • Når de kan påtage sig en rolle i sangleg

 

 

 

Metoder og aktiviteter

 

Hvad gør vi:

 

 • Børnene har adgang til tal og bogstaver.
 • Børnene får højlæsning i små og store grupper.
 • Vi synger med børnene.
 • Vi bruger rim og remser.
 • Børnene opfordres til at skrive eget navn.
 • Børnene tildeles roller i sanglege.
 • Vi laver sprogtest ( TRAS) og udtalescreening

 

Hvem gør hvad:

 

Den sprogansvarlige har en eller flere sproggrupper

 

Inklusion af alle børn

 

 • Vi sikre at alle børn kommer til orde
 • Vi giver det enkelte barn den tid de har brug for
 • Vi går med, når børnene fjoller med sproget
 • Vi gentager den rigtige udtale af ord uden at rette barnet
 • Vi er anerkendende over for barnet, når det bruger sit sprog.
 • Gør brug af Tras
 • Tilrettelægger aktiviteter i mindre grupper
 • Sparre med talepædagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation

 

 • At vi observer at alle vil synge med / vil have en rolle i sanglegen
 • At børnene kan skrive deres navn.
 • At børnene kan lytte til højtlæsning.
 • At børnene kan huske og bruge rim og remser
 • Tras -test /udtaletest
 • Tage billeder af aktiviteterne

 

 

 

 

 

 

 

 Mål:

 

Barnet skal lære at bruge sproget i den kontekst barnet er i

 

 

 

Børnegruppe: 0 -6 år

 

 

 

Tegn på læring:

 

At barnet giver respons med sproget som passer til den situation de befinder sig i.

 

 

 

Metoder og aktiviteter:

 

Hvad gør vi:

 

Vi italesætter det vi ser og hører

 

Hvem gør hvad: de voksen

 

Inklusion af alle børn:

 

 • Den vokse er med til at skabe ro og give det enkelte barn plads til individuelle udfoldelse
 • Vi hjælper de børn der har svært ved at sætte ord på følelser, tanker og lege
 • Vi bruger tværfaglige kollegaer til sparring, og supervision omkring det enkelte barn.
 • Vi bruger TRAS
 • Vi støtter barnet i at løse konflikter verbalt
 • Støtter barnet i at sige fra og til.
 • Lære dem at bede om hjælp.

 

 

 

Dokumentation

 

 • Iagttagelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4: Krop og bevægelse

 

Barnets krop og sanser bliver udviklet gennem udfordring. Barnet skal sikres trygge, udfordrende og aktive miljøer. Barnets krop og sansesystem udgør fundamentet for erfaringer, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Barnets sansesystem skal have rige udviklingsmuligheder. Et vigtigt fundament for barnets udvikling og selvforståelse er tillige dets kropsbevidsthed. Barnet skal have gode muligheder for at arbejde med kropsforståelse, ernæring, sundhed og hygiejne. 

 

 

 

 Mål:

 

Barnet skal have mulighed for at være i bevægelse og opleve glæde ved sin krop, kender til acceptable kropslig nærhed og med at sætte grænser.

 

Børnegruppe: 0-3 samt 3-6 år

 

Tegn på lærings:

 

 • At barnet kan benævne kropsdele
 • At barnets bevægelses mønstre udvikles og at man eks. kan se de løber mere - hopper - springer rundt / står på hovedet - kravler op og ned osv.- udfordre kroppens muligheder
 • At man oplever glade børn som smiler.
 • At barnet kan sige fra og til på kropslig nærhed, at de ikke viser sig frem og at den kropslige nysgerrighed virker naturlig

 

 Metoder og aktiviteter:

 

 • Bruger legepladsen/ områder med anderledes muligheder - såsom skov - strand - bakker osv. til styrkelse af den kropslige bevidsthed.
 • Vi taler om at man skal sige fra når man ikke kan lide noget. Og at man skal lytte/ acceptere når der siges nej.
 • Vi arbejder med kroppen som projekt uge. Tegner og snakker om den.
 • At vi rundere og observere og korrigere når vi oplever grænse overskridende adfærd.

 

Inklusion af alle børn

 

 • Give børnene tid og tryghed for at turde være med.
 • Gentagelser af aktiviteten
 • Vi udviser respekt for børnenes færdigheder og hvad de kan og tør.
 • Alle børn er med til bevægelseslege i deres eget tempo
 • Alle børn kommer med på tur, enten i små grupper eller hele gruppen.
 • Vi er gode rollemodeller så barnet føler sig trygt ved at udfordre egne fysiske grænser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål:

 

Barnet skal i dagtilbuddet sikres betingelser, der styrker den fysiske sundhed, herunder forhold som ernæring, hygiejne og aktivitet

 

Fokus på samvær og tid til at spise

 

Børnegruppe: 3-6 år

 

Tegn på læring:

 

 • At barnet ved hvad de spiser - at de kan benævne madvarerne ved til beredning.
 • At de sætter spørgsmål ved hvad de forskellige ingredienser er, eks. vanilje - salt - peber
 • At de ved og automatisk går ud og vasker hænder ved toiletbesøg - når man piller næse osv.
 • At børnene glæder sig til at skulle sidde sammen med andre børn og spise.
 • At dialogen ved bordene er hyggelig og spørgende.

 

 

 

 Metoder og aktiviteter:

 

Hvad gør vi?

 

 • Vi vægter måltidet og har god tid. Vi benævner madvarer og ingredienser
 • Vi er tilstede på toilettet og kontrollere og hjælper med at indarbejde de gode hygiejne metoder.
 • Vi henstiller til at ved fødselsdage og andet begrænses slik og søde sager.

 

 

 

Inklusion af alle børn

 

De voksne fortæller og agerer på flere niveauer for at formidle sundhed, hygiejne osv. 

 

 Vi vejleder forældre i forhold til kost (med respekt for at alle forældre vil deres barn det bedste) Alle børn får på skift lov til at være med til at dække bord, dele ud osv.

 

Dele børnene op i mindre grupper.

 

Støtte og hjælpe ved toiletbesøg.

 

 

 

Dokumentation

 

 • Når børnene vasker hænder af sig selv efter toiletbesøg.
  • Billeder af selve spisesituationen.
  • Billeder af madlavningen.
  • Tavle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mål:

 

 Barnet skal støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i både leg og tilrettelagte udfordringer

 

 

 

Børnegruppe:  3-6 årige

 

 

 

Tegn på læring:

 

Når barnet leger nogle af de tilrettelagte aktiviteter og udvikler på det. Har opnået de motoriske færdigheder.

 

 

 

Metoder og aktiviteter:

 

Hvad gør vi?

 

 

 

Vi har både fri leg og voksenstyrede forløb i multirummet.

 

 • Laver forhindringsbaner i multirum
 • Anviser andre måder at anvende materialerne på.
  • Vi vejleder forældrene omkring vigtigheden i at motionere med barnet, kan være at lade barnet gå i stedet for at køre i bil / klapvogn / cykelvogn osv.
  • Laver aktiviteter som udvikler og stimulere den sunde udvikling.

 

 

 

Inklusion af alle børn

 

 • Vi skaber mulighed for at alle børn kan deltage på deres niveau.
 • Vi skaber genkendelighed via bl.a. gentagelser af lege og længerevarende forløb.
 • Vi medinddrager forældre når det er muligt.
 • Vi går ture i nærmiljøet.

 

Dokumentation

 

 • At børnene gerne vil bevæge sig og bruge deres krop
 • Iagttagelser
 • Billeder
 • Diplom

 

 

 

 

 

Tema 5: Naturen og naturfænomener

 

 

 

Barnets kompetence inden for natur og naturfænomener bliver udviklet gennem aktiv involvering i naturen. Barnet skal opleve naturen. Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturen giver æstetiske oplevelser, erfaring med naturkræfter og motorisk træning. Naturen udfordrer barnet og stiller krav til barnet om at acceptere naturens balance. Naturen vil, som afsæt for aktiviteter om årstider, arter og livscyklus, styrke barnets vigtige evne til at systematisere og kategorisere deres omverden. Mangeartede naturoplevelser udvikler barnets forståelse og ansvarsfølelse for den verden, de er en del af. 

 

 

 

 

 

Børnegruppe: 0 -2 samt 3-6 årige

 

Læringsmål:

 

Barnet skal opleve og erfare samspillet mellem menneskene og naturen.

 

 

 

Tegn på læring:

 

 • Når børnene udviser respekt for planter og dyr
 • Når børnene viser ansvar og interesse og har egne meninger om naturen og miljøet
 • Børnene viser engagement og kreativitet ved collager, udstillinger mm. ved brug af egne fund

 

 

 

Metoder og aktiviteter:

 

Hvad gør vi?

 

 • Ture ud af huset
 • Plante dag
 • Udstillinger med børnenes fund
 • Lærer børnene om miljøet/natur eks. spare på vandet

 

 

 

Inklusion af alle børn

 

De store guider de små

 

De voksne yder lidt ”ekstra” hjælp med f.eks. at plante blomsten

 

Alle børn deltager i plante dag.

 

At alle børn kommer med på tur sommer og vinter evt. i mindre grupper evt. drenge/ piger

 

Alle børn er ude i alt slags vejr.                                          

 

Vi guider forældrene, om hvilket tøj der passer til hvilket vejr.

 

Vi hjælper børnene med at passe på naturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation

 

 • Billeder
 • Terrarium med små dyr
 • Plancher
 • Tegninger
 • Røde kinder /glade børn

 

 

 

 

 

 

 

 Mål: Barnet skal opleve og erfare samspillet mellem menneskene og naturen

 

 

 

Børnegruppe: 0-6 årige

 

Læringsmål:

 

Barnet skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden.

 

Tegn på læring:

 

 • Bevidste om forandringer i naturen ved de 4 årstider

 

 • Fordyber sig ved leg med eks. sand, vand, sten, mudder, blade mm.
 • Udforsker sanserne eks. bølgebrus, vind i ansigtet osv.

 

Børnene møder forskellige materialer eks. sandbilleder, karsefrø mm.

 

 

 

Metoder og aktiviteter:

 

Hvad gør vi?

 

 • På ture med forskelligt naturindhold
 • Ude i al slags vejr
 • Introducere Forskellige materialer

 

 

 

Inklusion af alle børn

 

 • Vi støtter barnet i at bruge sine sanser i naturen (f.eks. ved at vise hvordan man bygger et sandslot, kaste sten i vandet, samle kastanjer)
 • Gruppearbejde eller fælles aktiviteter om miljøet
 • Vi inddrager forældrene i forhold til tøjet.

 

Dokumentation 

 

 • Indsamle og udstille materiale
 • Plancher
 • Billeder
 • Billede dokumentation via skærm.
 • Vådt og beskidt tøj

 

 

 

 

 

 Mål:

 

Barnet skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen, som et rum for at udforske verden 

 

 

 

Børnegruppe: 0-6 årige

 

Læringsmål: Barnet skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og miljø.

 

 

 

Tegn på læring:

 

Vi kan se at vi arbejder med vores læringsmål

 

 • Udviser interesse for at indsamle og røre ved insekter. Har fået kendskab til dem - og har respekt for dem
  • At børnene er engagerede og fortæller om deres oplevelser i naturen
  • Viser interesse for at indsamle naturmaterialer
  • Når børnene får forskellige sanseoplevelser

 

 

 

Metoder og aktiviteter

 

Hvad gør vi

 

 • Ture til skov
 • Ture til strand

 

 

 

Inklusion af alle børn

 

At alle børn har tøj efter årstiden.

 

At vi som voksne er rollemodeller

 

Information til det enkelte barn om hvad der skal ske

 

Dokumentation

 

 • Alle børn er med (tøj til det)
  • Billeder osv.
  •  Planter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Barnets kompetence indenfor kulturelle udtryksformer og værdier bliver udviklet gennem udfordrende kulturelle aktiviteter. Viden om forskellige kulturelle udtryksformer er vigtige forudsætninger for et rigt og nuanceret liv. Kulturelle oplevelser medvirker ved udvikling af personlig og social identitet. Det er netop i mødet med det anderledes og i anerkendelsen af andre, at vi får mulighed for at erkende vores eget ståsted og udviklingsmuligheder. Barnets blik er sensitivt og lystfuldt. Det må respekteres for at kunne inspirere og berige barnets udvikling af kulturelle udtryksformer. Barnet skal derfor møde pædagogisk personale, der er bevidste om deres rolle som kulturformidlere. 

 

 

 

 Mål:

 

Glæden ved kunst og kultur skal stimuleres

 

 

 

Børnegruppen: 3-6 årige

 

 

 

Læringsmål:

 

Barnet skal møde pædagogisk personale, der selv er aktive kultur brugere og støtter barnet i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer

 

 

 

Tegn på læring:

 

At barnet udviser tillid til og spørger ind til om der er mulige andre måder at gøre ting på.

 

At barnet og familien er brugere af de tilbud som findes.

 

At barnet for forståelse for og indsigt i andre

 

 

 

Metoder og aktiviteter:

 

Hvad gør vi?

 

 • Deltager i div. kulturelle tilbud.
 • Gør børnene opmærksomme på den lokale arkitektur og bygningernes historie eks. kirke
 • Fortæller om andre kulturer

 

 

 

Inklusion af alle børn

 

 • Forberede børnene på nye indtryk.
 • Være opmærksom på barnets reaktion og sikre at de føler sig trygge.
 • Opfordre forældre til at deltage i kulturelle tilbud uden for børnehaven.
 • Vente med at det enkelte barn skal deltage i større ting til barnet er klar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation

 

 • At børnene lytter og spørger ind til det vi ser og hører
 • Billeder
 • Avisen
 • Små plakater

 

 

 

Hvad gør vi?

 

 • Adgang til musik
 • Adgang til bøger, vi bruger biblioteket
 • Adgang til forskellige materialer
 • Udklædningstøj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mål:

 

Barnet skal møde pædagogisk personale, der selv er aktive kulturbrugere og støtter barnet i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer 

 

 

 

Børnegruppe: 0-6 årige

 

 

 

Læringsmål:

 

 • Børnene udtrykker sig via sang og musik.
 • Er kreative og spontane

 

 

 

Tegn på læring:

 

 • Børnene er nysgerrige og spørgende eks. ved højtlæsning. Ved biblioteksbesøg deltager de aktivt ved valg af bøger
 • Børnene er igangsættende og vælger selv materialer til kreativ udfoldelse (heriblandt udklædningstøj)

 

 

 

 

 

Metoder og aktiviteter:

 

Hvad gør vi?

 

 • Adgang til musik
  • Adgang til bøger, vi bruger biblioteket
  • Adgang til forskellige materialer
  • Udklædningstøj

 

 

 

Inklusion af alle børn

 

 • Vi hjælper, støtter og guider
 • Vi skaber forudsigelighed og forklarer konkret hvad der skal foregå.
 • Vi forklarer at intet er rigtigt eller forkert.
 • Deler op i små grupper
 • Vi laver læringsmiljø, så det passer gruppen.

 

 

 

 Dokumentation

 

 • Vi bruger billeder
 • Vi udstiller børnenes projekter
 • Vi arbejder i længere tid med et område, så der er mulighed for at observere udviklingen

 

 

 

 

 

Tema: Barnets alsidige personlige udvikling

 

Børnegrupper: 0-2 årige

 

Formål: Det pædagogiske læreplanstema, alsidig personlig udvikling, omhandler barnets personlige udvikling.

 

Barnet skal have mulighed for at føle sig værdifuldt, selvstændigt og værdsat af et fællesskab. Samtidig skal barnet lære at forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå mellem barnet selv og de andre individer i fællesskabet.

 

Her har vi voksne i institutionen en vigtig rolle i forhold til at skabe disse muligheder for barnet. Vi arbejder med dette læreplanstema dagligt. De voksnes opgaver er følgende:

 

 

 

Læringsmål:

 

At tager udgangspunkt i det enkelte barn (og zone for nærmeste udvikling), og har fokus på muligheder frem for begrænsninger.

 

 

 

Tegn på læring:

 

Barnet trives og er glad. Viser tegn på forståelse og udvikling.

 

 

 

Metoder:

 

Hvad gør vi:

 

Eks . et barn, der slår på alting og larmer uhæmmet i hele lokalet – i stedet for at sige nej til barnet, stilles en masse ting op i en lille rundkreds, og den voksne kan vise, at der kan spilles på ting og evt. synges imens.

 

På denne måde møder vi barnet i en anerkendende relation - barnets tanker og handlinger får tilført værdi, og dette fremmer barnets positive selvdannelse.

 

 

 

Opfølgning:

 

 

 

 

 

Tema: Sociale kompetence

 

Børnegrupper: 0-2 årige

 

Formål:

 

Det er i relationer med andre, at der sker udvikling for barnet. Der er vigtig at vi voksne støtter op omkring barnets sociale kompetence

 

 

 

Læringsmål:

 

Børnene skal lære at indgå i relationer med andre mennesker, fordi det er i mødet med andre, barnet forstår sig selv og verden. Og opbygger sit selvværd.

 

 

 

Tegn på læring:

 

Barnets viser aktiv interesse for andre individer. Børnene begynder på leger parallelleg. Senere hen begynder de at Søge hinanden og udvikler sig til fællesleg og rolleleg. Del af et fællesskab. Børnene lærer at vente på tur. Tilsidesætte egen behov- udviser empati.

 

Lære at der er sociale regel. Man behøver ikke at kunne alt, men det er være en del af det betyder lige så meget. Barnet skal finde sin plads.

 

Barnets skal hen af vejen lære at sætte sine egen grænser men også respektere de andre børns regler og grænser. Sociale spilleregler.

 

Metoder:

 

Hvad gør vi:

 

Observerer og ser om barnet indgår i et socialt fælles skab. Vi skaber muligheder for deltagelse i fællesskabet i de tre læringsrum (Foran/ved siden af/ bagved- alt efter situationen)

 

 

 

Foran: vi viser vej, det er voksen styret, fx: rundkreds, de sidder og synger og de voksne styrer hvem der får kufferten hvornår.

 

Ved siden af: de voksne er med på sidelinjen, medskabende. Vi hoppede i vandpytter. Der er børnene der hopper og pjasker i vand, mens de voksen hopper med som om vi var barn, men holder alligevel styr på børnene uden at styre dem.

 

Bagved: Børnestyret. Den voksne blander sig ikke i børnenes leg, men observerer. Børnene sætter selv legen i gang fx mor far og børn.

 

 

 

Hvem:

 

De voksne

 

 

 

 

 

 

 

Tema:  sprog

 

Børnegrupper: 0-2

 

Formål: udvikler en aldersvarede og velfungerende talesprog, samt viser interesse for og eksperimenterer med skriftsproget.

 

 

 

Læringsmål:

 

Udvikler en aldersvarede og velfungerende nonverbale /talesprog, samt viser interesse for og eksperimenterer med skriftsproget

 

 

 

Tegn på læring:

 

 • At søge børns selskab og lege parallellege ved at observere og imitere de andre børn
 • At reagere på henvendelse
 • At involvere sig i forskellige aktiviteter
 • At begynde at kunne deltage aktiv i en leg

 

Barnet begynder at vise interesse for bøger, snage rim og remser.

 

Metoder:

 

 

 

Hvad gør vi:

 

 • Læse bøger
 • Holde rundkreds
 • Italesætte alle handlinger

 

Og meget mere

 

Er man i tvivl om hvorvidt barnets hørelse kunne have indflydelse på sproget, så henvender de vokse sig til forældre og beder dem opsøge ørelæge

 

 

 

Hvem: vi har en sprogansvarlig

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Krop og bevægelse:

 

Børnegrupper: 0-2 årige

 

Formål:Det er vigtigt at vi giver børnene mulighed for aktivt at bruge deres krop, og udvikle glæde og forståelse for ” hvad den beholder man bor i egentlig er”

 

Læringsmål:

 

Ved at arbejde med kroppen, styrker vi børnenes kropsbevidsthed, udholdenhed og formåen. På den måde dannes der grundlag for et aktivt og sundt liv, og vi styrker børnenes grov- og finmotorik så barnet føler sig mere ”sikker”.

 

Dermed styrker man børnenes selvværd og selvtillid, og kan nemmere indgå i sociale relationer som fysiske lege, finmotoriske aktiviteter osv.

 

Børnene skal gerne have en forståelse, for sund contra usund kost- hvilke betydninger det kan have for kroppen kun at spise usunde ting- selvfølgelig i børneniveau- eks. vis gennem gruppeaktiviteter.

 

Tegn på læring:

 

At baret udviser selvhjulpenhed. Kan selv tage tøj af og på, kan sidde ordentlig på en stol/taburet, smører madder.

 

Vi kan aflæse glæde ved fysisk aktivitet

 

Metoder:

 

Hvad gør vi:

 

Det skal være sjovt og lystbetonet- at der er muligheder for at til vælge eller fravælge forskellige udfordringer på legepladsen, (som selvfølgelig har et stort og bredt spektrum af forskellige motoriske udfoldelsesmuligheder) men også skal have et kærligt puf til at springe ud i det svære.

 

Vi er meget opmærksomme på børnenes motoriske milepile, (kravle før man går fx).

 

 

 

Hvem: vi har to motorisk ansvarlige

 

 

 

 

 

Tema: natur og naturfænomener

 

Børnegrupper: 0-2 årige

 

Læringsmål:

 

Oplevelser i naturen udvikler børn følelsesmæssigt, mentalt og fysisk. Derfor skal børn i dagtilbud have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen på forskellige årstider, og de skal udvikle respekt for naturen

 

Tegn på læring

 

 • Børn er nysgerrige og eksperimenterende
 • Er undrende og stiller mange spørgsmål
 • Bruger hver dag legepladsens muligheder.
 • Viser glæde ved at være i naturen

 

 

 

Metoder:

 

Hvad gør vi:

 

Vi er så vidt muligt ude her dag.

 

Bruger naturen som eksperimentarium og legerum.

 

 

 

Hvem

 

Alle voksne